Hướng dẫn về cải cách tiền lương của đơn vị sự nghiệp

Chủ nhật - 28/02/2016 21:28
Đơn vị ông Nguyễn Văn Hoài là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động. Do thực hiện trích 40% số thu được để lại nên đơn vị ông có nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương.

Năm 2012, khi xây dựng Đề án tự chủ tài chính ổn định trong 3 năm (2012-2014) theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 830.000 đồng. Khi Nhà nước quy định tăng mức lương cơ sở, đơn vị đã sử dụng nguồn cải cách tiền lương (CCTL) để chi lương tăng thêm cho người lao động (trong biên chế) như sau:

- Năm 2012: Theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ, từ 1/5/2012 tăng mức lương cơ sở từ 830.000đ lên 1.050.000đ (tăng thêm 220.000 đồng). Đơn vị đã xác định nhu cầu và sử dụng nguồn CCTL để chi lương tăng thêm trong năm 2012 là 8 tháng (từ tháng 5-12/2012). Tổng số tiền chi lương và các khoản đóng góp tăng thêm là: 62.000.000đ/tháng x 8 tháng = 496.000.000đ.

- Năm 2013: Đơn vị tiếp tục xác định nhu cầu và sử dụng nguồn CCTL để chi lương tăng thêm theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP trong năm 2013 là 12 tháng (từ tháng 1-12/2013) tương tự đã áp dụng trong năm 2012. Số tiền chi trả lương và các khoản đóng góp tăng thêm là: 62.000.000đ/tháng x 12 tháng = 744.000.000đ.

Đồng thời, theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ, từ 1/7/2013 tăng mức lương cơ sở từ 1.050.000đ lên 1.150.000đ (tăng 100.000đ). Đơn vị đã xác định nhu cầu và sử dụng nguồn CCTL để chi lương tăng thêm theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP trong năm 2013 là 6 tháng (từ tháng 7-12/2013). Số tiền chi trả lương và các khoản đóng góp tăng thêm là: 29.000.000đ/tháng x 6 tháng = 174.000.000đ.

Như vậy, trong năm 2013 đơn vị sử dụng nguồn CCTL để chi lương tăng thêm là: 744.000.000đ + 174.000.000đ = 918.000.000đ.

Ông Hoài muốn hỏi, năm 2013 đơn vị sử dụng nguồn CCTL để chi lương tăng thêm như trên có đúng không? Đề nghị cơ quan chức năng cho biết các văn bản hướng dẫn cụ thể việc trích lập, quản lý, sử dụng nguồn CCTL đối với đơn vị sự nghiệp, đặc biệt đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn bộ chi phí hoạt động để đơn vị nghiên cứu thực hiện.

Nếu nguồn CCTL còn dư lớn, ngoài việc cân đối đảm bảo thực hiện lộ trình CCTL của Chính phủ, đơn vị có được phép trình cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn này để sửa chữa lớn tài sản cố định không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định nguồn thực hiện CCTL để đảm bảo nhu cầu tăng thêm do tăng mức lương cơ sở. Nguồn thực hiện CCTL đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động bao gồm: 10% tiết kiệm chi thường xuyên (nếu có); 35%-40% số thu để lại theo quy định và tiền thực hiện CCTL còn dư của năm trước (nếu có).

Nguyên tắc tính tiền lương tăng thêm cho người lao động căn cứ quy định điều chỉnh mức lương cơ sở: năm 2012 là 8 tháng tăng lương từ mức lương cơ sở 830.00đ lên 1.050.000đ, năm 2013 là 12 tháng tăng lương cơ sở 830.000đ lên 1.050.000đ và 6 tháng tăng lương cơ sở 1.050.000đ lên 1.150.000đ là đúng quy định. Số liệu cụ thể do đơn vị chịu trách nhiệm chi trả cho người lao động.

Việc trích lập, quản lý sử dụng nguồn CCTL

Việc trích lập, quản lý sử dụng nguồn CCTL đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các đơn vị sự nghiệp tự chủ toàn bộ chi phí hoạt động được quy định cụ thể tại các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn CCTL hàng năm (nếu có) và Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm (năm 2015 là Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014, năm 2016 là <span :;"="" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 10pt; line-height: 15.3333px; font-family: Arial, sans-serif;">Thông tư số 206/2015/TT-BTC  ngày 24/12/2015).

Theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức điều chỉnh lương đối với một số đối tượng: Đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương còn dư nguồn CCTL từ nguồn thu được để lại để CCTL lớn và có nhu cầu kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết; các cơ quan đơn vị báo cáo UBND cấp tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan xác định số kinh phí đảm bảo thực hiện lộ trình CCTL theo nguyên tắc các đơn tự đảm bảo kinh phí, không bổ sung ngân sách để thực hiện CCTL sau khi tính toán số kinh phí còn dư, UBND cấp tỉnh quyết định sử dụng một phần để đáp ứng các nhu cầu chi cấp thiết của đơn vị.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Nguồn tin: thuvienphapluat.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Thông tư Số: 01/2024/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị định Số: 97/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Thời gian đăng: 28/02/2024

Nghị Quyết số: 13/2023/NQ-HĐND

Nghị Quyết quy định chức danh, mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu vực và và mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thời gian đăng: 30/10/2023

Quyết định số: 792/QĐ-TTg

Quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 33/2023/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Thời gian đăng: 18/06/2023

Chỉ thị Số 21-CT/TW

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 29/02/2024

Quyết định số: 73/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thời gian đăng: 19/02/2023

Quyết định số: 01/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Thời gian đăng: 18/02/2023

Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 19/02/2023

Nghị định số: 98/2022/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Thời gian đăng: 18/02/2023

Nghị quyết số: 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Thông tư số: 01/2022/TT-BTP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN

Thời gian đăng: 18/06/2023

Nghị định Số: 81/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP; GIÁ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Thời gian đăng: 28/02/2024

Thông tư số: 2/2021/TT-BNV

THÔNG TƯ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Thời gian đăng: 18/06/2023

GCN số: 15/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 07/2021/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Thời gian đăng: 18/06/2023

Quyết định số: 863/QĐ-LĐTBXH

Quyết định về việc thành lập Trường Cao đẳng Luật miền Nam

Thời gian đăng: 07/01/2024

Nghị định số: 30/2020/NĐ-CP

Nghị định về công tác văn thư

Thời gian đăng: 19/02/2023

Luật số: 24/2018/QH14

LUẬT AN NINH MẠNG

Thời gian đăng: 28/02/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây